ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen Szabályzat a Balatoni Bob Kft. és a balatonibob.hu weboldalhoz, valamint a facebook.com/BalatoniBob Facebook oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra, adatkezelésekre terjed ki és az ügyfelek, munkavállalók által, önkéntes hozzájárulásukkal megadott adatainak tárolására, kezelésére vonatkozik.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés

Balatoni Bob Kft. – (8184 Balatonfűzfő, Uszoda u. 2, Adószám: 11795140-2-19, Cégjegyzék: 19-09-504771) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a szolgáltatások igénybevevőjével, a munkavállalókkal) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen Szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

A módosítások a balatonibob.hu címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Jelen Szabályzat és az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat, mint melléklet, a Megbízási Szerződés részét képezi.

FOGALMAK

 • érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió es tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése es terjesztése.

JOGSZABÁLYOK

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info. Tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő adatai:

Név: Balatoni Bob Kft.
Cím: 8184 Balatonfűzfő, Uszoda u. 2.
Adószám: 11795140-2-19
Cégjegyzék szám: 19-09-504771
Bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék
Telefon: +36 30 143 0000
Email: bob@balatonibob.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Kovács Szilárd
Cím: 8184 Balatonfűzfő, Uszoda u. 2.
Telefon: +36 30 143 0000
Email: bob@balatonibob.hu

Az adatvédelmi tisztviselő:

 1. tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő, adatfeldolgozó és ezek alkalmazottai részére az adatvédelmi jogi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban
 2. ellenőrzi a GDPR, valamint az egyéb jogi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályzatoknak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is
 3. kérésére szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi annak elvégzését
 4. együttműködik a Hatósággal
 5. adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a Hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele [GDPR 39. cikk]

AZ ADATOK TÁROLÁSA

A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek – ideértve azon munkavállalókat is, akik nem jogosultak ezen adatok megismerésére, kezelésére – ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve, ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott vállalkozó igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók (merevlemezek, optikai adathordozók, mágneses adathordozók, nyomtatók, multifunkciós gépek háttértárai, flash (NAND) adathordozók, SIM kártyák, mobileszközök, telefonok, PDA-k, Tablet-ek, laptopok stb.) esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. Az adathordozók megsemmisítését ellenőrizni, dokumentálni kell, valamint a dokumentációt visszakereshető módon kell megőrizni, illetve selejtezni.

WEBLAP MŰKÖDTETÉSHEZ, SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

WEBLAP LÁTOGATÁS ÉS REGISZTRÁCIÓ

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weblap üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:
  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja,
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
   Az adatkezelés célja A honlapot látogató ügyfelek azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele. Információnyújtás, kapcsolattartás, ügymenetek felgyorsítása.
   Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás
   Az érintettek köre A weboldalra látogató és a weblapon regisztrált valamennyi érintett.
   Adatkategóriák
   • név
   • e-mail cím
   • telefon
   • regisztráció időpontja
   • regisztrációkori IP cím
   Az adatok forrása A weboldalra látogató és a weblapon regisztrált valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  - e-mail útján a bob@balatonibob.hu e-mail címen.
 5. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése:
  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Az adatkezelés célja Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása
Az érintettek köre Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • információkérés konkrét tartalma
Az adatok forrása Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje A cél megvalósulásáig

AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelés célja Az érintett számára a megfelelő ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása
Az érintettek köre Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • árajánlathoz szükséges rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma
 • árajánlathoz szükséges igényelt szállítási és teljesítési határidő
 • speciális igények
Az adatok forrása Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje Az ajánlat érvényességi idejének lejárta.

VÁSÁRLÁS, MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen Szabályzat a Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat az Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét képzi.

Az adatkezelés célja Megbízási Szerződés kötése az érintettel a szolgáltatások igénybevételéhez, a Szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása szerződés teljesítése
Az érintettek köre Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • speciális igények
 • rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma
 • szállítási vagy teljesítési határidő
 • díjfizetés módja és fizetési periódusok
 • kedvezmények
 • díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok
Az adatok forrása Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje A Törvény által meghatározott megőrzési határidő

SZÁMLÁZÁS

Jelen Szabályzat a Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat az Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét képzi.

Az adatkezelés célja Megbízási Szerződés megvalósulása, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése
Az érintettek köre Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • speciális igények
 • rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma
 • szállítási vagy teljesítési határidő
 • díjfizetés módja és fizetési periódusok
 • kedvezmények
 • díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok
Az adatok forrása Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje A Törvény által meghatározott megőrzési határidő

REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS – ÜGYFÉLADATOK

Az adatkezelés célja információnyújtás, árajánlattétel, kapcsolattartás és a következő vásárlásnál történő azonosítás a megrendelés ügymenetének felgyorsítása.
Az adatkezelés jogalapja érintett beleegyezése
Az érintettek köre minden regisztrált ügyfél
Adatkategóriák
 • név
 • cím
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
Az adatok forrása minden regisztrált ügyfél
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje Az utolsó belépést követő 6 hónap

Az adatok módosítását és törlését a bob@balatonibob.hu e-mail címen, illetve levélben: 8184 Balatonfűzfő, Uszoda u. 2. címen, vagy a +36 30 143 0000 telefonszámon lehet kezdeményezni.

MUNKAVÁLLALÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

MUNKAVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Az adatkezelés célja munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése
Az adatkezelés jogalapja törvényi felhatalmazás
Az érintettek köre Balatoni Bob Kft. munkavállalói
Adatkategóriák
 • név, születési név
 • anyja leánykori neve
 • születési hely
 • születési idő
 • családi állapot
 • adóazonosító jel
 • TAJ-szám
 • állampolgárság
 • magyarországi bankszámlaszám
 • állandó lakcím
 • tartózkodási cím
 • postázási cím
 • aláírás
 • végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya
 • személyes dokumentumok
 • fénymásolata
 • nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról
 • fizetés és bérszámfejtési adatok,
 • teljesítmény és előmenetelre való alkalmasság munkahelyi pozíció / előrelépések
 • munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk
 • korábbi munkahelyek adatai,
 • a korábbi munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos információk
 • fegyelmi intézkedésre és felelősségre vonatkozó adatok
 • tréning, képzések, tanfolyamok
 • eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információ,
 • a jogszabály által előírt mértékben hozzátartozók személyes adatai (pótszabadság céljából)
 • nyilatkozat tgyás, gyed, gyes, gyet, sajátjogú / öregségi / szolgálati / korengedményes / korkedvezményes / rokkantsági nyugdíj igénybevételéről
Az adatok forrása Balatoni Bob Kft. munkavállalói
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Adatfeldolgozó Fekete Andrea egyéni vállalkozó
Az adatok törlésének határideje vonatkozó, hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Az adatkezelés célja a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.
Az adatkezelés jogalapja érintteti hozzájárulás
Az érintettek köre Balatoni Bob Kft.. –hez önéletrajzukat beküldő személyek
Adatkategóriák
 • név
 • születési dátum
 • anyja neve
 • lakcím
 • képzési adatok
 • fénykép
 • az érintett által megadott egyéb adatok
Az adatok forrása Balatoni Bob Kft.–hez önéletrajzukat beküldő személyek
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje az adatfelvételtől számított 1 év

TÖRZSKÁRTYÁVAL, VEVŐKÁRTYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja A regisztrált ügyfelek számára információnyújtás, árajánlattétel, kedvezmények biztosítása, kapcsolattartás és a következő vásárlásnál történő azonosítás.
Az adatkezelés jogalapja érintett beleegyezése
Az érintettek köre minden regisztrált ügyfél
Adatkategóriák
 • név
 • cím
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
Az adatok forrása minden regisztrált ügyfél
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje Az utolsó vásárlást követő 1 év

BALESETI JEGYZŐKÖNYVVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja A szabadidőparkban történt balesetek dokumentálása.
Az adatkezelés jogalapja törvényi kötelezettség
Az érintettek köre A balesetben érintett valamennyi személy.
Adatkategóriák
 • név
 • cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • egészségügyi adatok
 • a baleset körülményei
Az adatok forrása A balesetben érintett valamennyi személy.
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje törvényben előírtak szerint

ADATFELDOLGOZÓK

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  • Név:
  • Cím:
  • Telefon:
  • Email:
 3. Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatfeldolgozás célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

KÖNYVELÉS

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés, bérszámfejtés
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  • Név: Fekete Andrea egyéni vállalkozó
  • Cím: 8175 Balatonfűzfő, Balaton körút 49/B.
  • Telefon: +36 30 581 7148
  • Email: konyveles.fuzfo@gmail.com
 3. Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A Szabadidőparkban vásárló valamennyi érintett. A cég munkavállalói.
 5. Az adatfeldolgozás célja: A számlák könyvelésével és a bérszámfejtéssel a cég törvényi kötelezettségének tesz eleget.
 6. Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatfeldolgozás időtartamát és az adatok törlésének határidejét a vonatkozó törvények szabják meg.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: önkéntes hozzájárulás és törvényi előírások

KAMERÁS MEGFIGYELÓRENDSZER

Az adatkezelés célja a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése
Az adatkezelés jogalapja Vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel, Munkavállalók esetében a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. tv rendelkezései, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.tv rendelkezései
Az érintettek köre
Adatkategóriák
A Társaság területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása, és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések
Az adatok forrása kihelyezett kamerák felvételei
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd ügyvezető
Az adatok törlésének határideje A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján, panasztételi határidő 3 naptári nap, a felvételek megőrzésének ideje 6 év.

Társaság nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a munkavállalóinak megfigyelése céljából, és nem célja a munkavállaló munkahelyi viselkedésének befolyásolása.

Az üzemeltetett kamerarendszer hangot is rögzít.

A Társaság vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók, ill. a vendégek által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a vállalkozás területén.

Balatoni Bob Kft. a jogszabály által rögzített határidő elteltével felhasználás hiányában a kamerafelvételt törli. Felhasználás során 6 éven túli mentése akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrendeli, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó felvételt mentse. A beérkezett kérelem jogosságát a Társaság adatvédelmi megbízottja elbírálja, és a kérelem jogossága esetén gondoskodik a felvétel kimentéséről, és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.

Hatósági megkeresés esetén a Társaság a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével a Társaság megsemmisíti.

Részletes tájékoztatás: Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszerről.

COOKIE-K KEZELÉSE

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja,
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, egyéb esetben másfél évig tart.
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 9. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást adjuk: cookie élettartam: 20 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; további információk: http://hu- hu.facebook.com/help/cookies.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS

 1. „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választ ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA

 1. A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie- kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP- címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP- címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása
Az érintettek köre A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • feliratkozás időpontja
 • feliratkozás kori IP cím
Az adatok forrása A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés célja A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Az érintettek köre Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Adatkategóriák Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az adatok forrása Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Adatkezelést végző személyek (címzettek) Kovács Szilárd, ügyvezető
Az adatok törlésének határideje Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉS

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

PANASZKEZELÉS

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a panaszkezelés, mint adatkezelés körében a következőket:
  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja,
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat Az adatkezelés célja
  Vezeték-és keresztnév Azonosítás
  E-mail cím Kapcsolattartás
  Telefonszám Kapcsolattartás
  Számlázási név, cím Azonosítás
  A megrendelt szolgáltatással/termékkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 8184 Balatonfűzfő, Uszoda u. 2. címen,
  • e-mail útján a bob@balatonibob.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36 30 143 0000 számon.
 6. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése

ADATBIZTONSÁG

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen a jogosulatlan hozzáférés,
  • a megváltoztatás, a továbbítás,
  • a nyilvánosságra hozatal,
  • a törlés vagy megsemmisítés,
  • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
  • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
  • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
  • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
 6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, legyen.
 7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:
  • a számítástechnikai csalás,
  • a kémkedés,
  • a számítógépvírusok, a spam-ek,
  • a hack-ek
  • és egyéb támadások ellen.

ÉRINTETTEK JOGAI

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
  A Balatoni Bob Kft. ügyvezetője a hatályos jogszabályok alapján visszautasíthatja az olyan kérések teljesítését, amelyek ésszerűtlenül ismétlődnek, aránytalanul nagy műszaki ráfordítást igényelnek, veszélyeztetik mások személyes adatait, rendkívül nehezen hajthatók végre, illetve amelyek esetében a helyi jog nem követeli meg a hozzáférés biztosítását. Amennyiben az adat tulajdonosa a fentiek ellenére is ragaszkodik a személyes adatait tartalmazó kamerafelvételek ismételt megtekintéséhez, személyes adatainak többszöri kiadásához, úgy a Balatoni Bob Kft. adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel, melynek összege megkezdett munkaóránként 20.000 Ft + ÁFA.
 6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

JOGORVOSLAT

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
  • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • Honlap: http://naih.hu
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén jár sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.